Stadgar

STADGAR FÖR SVERIGES FORENSISKA PSYKOLOGERS FÖRENING.
Yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund
KAPITEL 1
SAMMANSÄTTNING OCH ÄNDAMÅL
§ 1.1 Sammansättning Sveriges Forensiska Psykologers Förening är en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund. Föreningen består av medlemmar i Sveriges Psykologförbund och stödmedlemmar med gemensamma intressen inom forensisk psykologi. Föreningens stadgar och verksamhet regleras i tillämpliga delar i de bestämmelser som gäller inom förbundet och för dess yrkesföreningar.
§ 1.2 Ändamål Föreningen har som övergripande målsättning att verka för utformning och utveckling av psykologers roll samt den vetenskapliga utvecklingen inom det forensisk-psykologiska området.
Föreningens uppgift är att:
1. stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen.
2. följa och stimulera sådant utvecklingsarbete och forskning som berör det forensisk-psykologiska arbetsområdet.
3. bidra till utveckling av metoder för diagnostik, utredning, behandling och rehabilitering när det gäller personer som begått brott, misstänks för att ha begått brott eller personer som antas varit utsatta för brott.
4. bidra till utvecklingen av metoder för analys, insamlande och utvärdering av material i anslutning till enskilda rättsfall.
5. bli ett forum för diskussion i frågor som berör utbildning, information, förebyggande arbete, lagstiftningsfrågor och konsekvenser av kriminalpolitiska åtgärder.
6. bedriva upplysningsverksamhet utåt.
7. aktivt verka för samarbete med övriga yrkeskategorier inom eller med anknytning till de forensiska verksamheterna.
8. stimulera till kontakt mellan medlemmarna.
9. såsom Sveriges Psykologförbunds styrelses beredningsorgan på uppdrag genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor.
10. på uppdrag av dess styrelse företräda Sveriges Psykologförbund utåt eller ta beslut i enskilda frågor respektive ärenden.
11. arbeta för etablerandet av forensisk psykologi som ett specialistområde inom Sveriges psykologförbund.
KAPITEL 2
MEDLEMSKAP
§ 2.1 Medlemskap Som medlem kan antagas varje medlem av Sveriges Psykologförbund som arbetar inom det forensisk-psykologiska området. Medlemskap beviljas av föreningsstyrelsen. Ansökan inlämnas till styrelsen.
§ 2.2 Inträde och utträde Beslut om inträde eller utträde ur föreningen fattas av föreningsstyrelsen vid nästkommande sammanträde efter ansökan.
§ 2.3 Medlems skyldigheter och rättigheter Om medlems skyldigheter stadgas i Sveriges Psykologförbundsstadga 2.2 och 2.3. Medlemmar och stödmedlemmar är skyldiga att betala medlemsavgift samt meddela ny adress. De har rätt att delta i föreningsmöten samt att ta del av publicerad information.
§2.4 Uteslutning Medlem som underlåtit att betala avgift under ett år kan uteslutas ur föreningen genom beslut av föreningsstyrelsen. Innan uteslutning sker ska medlemmen genom påminnelse göras uppmärksam på den bristande betalningen samt avkrävas resterande avgift. Medlem som uppenbart skadar föreningens syfte och målsättning, bryter mot föreningens stadgar eller årsmötets beslut kan uteslutas genom beslut av årsmötet på förslag från styrelsen.
§ 2.5 Stödmedlemskap I enlighet med denna stadga 1.2 punkt 7 kan person med annan yrkesutbildning men med anknytning till forensisk psykologi och som stöder föreningens syfte antas som stödmedlem. Studerande vid psykologutbildningen, pensionerade psykologer samt psykologer som ej är medlem i Psykologförbundet kan erhålla stödmedlemskap i föreningen. Stödmedlem äger ej rösträtt vid föreningsmöte.
KAPITEL 3
ORGANISATION
§ 3.1 Organisation Föreningens verksamhet utövas genom:
1. Föreningsmöte
2. Föreningsstyrelse
3. Valberedning
4. Arbetsgrupper
KAPITEL 4
FÖRENINGSMÖTE
§ 4.1 Befogenheter Föreningens högsta beslutande organ är föreningsmötet. Ett föreningsmöte årligen betraktas som årsmöte. Plats och tidpunkt beslutas av styrelsen. Styrelsen kan kalla till ytterligare föreningsmöte under året om behov föreligger. Styrelsen ska inkalla föreningsmöte om minst 30 % av föreningens medlemmar eller föreningens revisorer begär det.
§ 4.2 Sammansättning Alla medlemmar äger rätt att närvara och rösta vid årsmöte och annat föreningsmöte. Den, vars verksamhet ska underställas årsmötets prövning, äger dock icke rösträtt i fråga som avser denna prövning. Rösträtt tillkommer endast närvarande föreningsmedlemmar.
§ 4.3 Kallelse Kallelse ska utsändas till medlemmarna senast 30 dagar före årsmöte eller annat föreningsmöte. Kallelse ska åtföljas av föredragningslista. Årsmöteshandlingar ska utskickas till medlemmarna senast två veckor före årsmötet. Kallelse må ske genom Sveriges Psykologförbunds tidskrift.
§ 4.4 Årsmöte Vid ordinarie årsmöte ska, förutom val av mötesfunktionärer ( ordförande, sekreterare, två justeringsmän samt rösträknare) förekomma: · anteckning av röstberättigade deltagare · behandling av verksamhets- och revisionsberättelse · val av ordförande · val av tre styrelseledamöter · eventuella fyllnadsval av ledamöter · val av två revisorer jämte två suppleanter · val av tre ledamöter till valnämnd avseende perioden till nästa årsmöte · beslut om medlemsavgiftens storlek och giltighetstid · beslut om stödmedlemsavgiftens storlek och giltighetstid · behandling av ärenden som senast 30 dagar före årsmötet anmälts till styrelsen. Endast ärenden som upptagits på föredragningslistan kan tas upp till beslut.
§ 4.5 Arbetsformer Årsmötet beslutar med enkel majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid val där lotten skiljer. Sluten omröstning kan ske på enskild medlems begäran.
§ 4.6 Extra årsmöte Extra årsmöte kan inkallas för viss frågas behandling.
KAPITEL 5
STYRELSE
§ 5.1 Befogenheter Föreningsstyrelsen har den omedelbara ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar och av årsmötet fattade beslut.
§ 5.2 Sammansättning Styrelsen består av ordförande samt 6 ledamöter. Årsmötet utser ordförande samt 3 ledamöter varje år. Styrelsens medlemmar väljs för 2 år. Vid fyllnadsval kan kortare mandattid förekomma. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.
§ 5.3 Arbetsformer Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och i övrigt när majoriteten av styrelseledamöterna så begär. Vid styrelsemöte skall protokoll föras. Styrelsen är beslutsför då 4 ledamöter är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst, vid val skiljer dock lotten.
§ 5.4 Styrelsens uppgifter Styrelsens uppgifter är, utöver vad som tidigare nämnts, att · föra aktuell medlemsförteckning · varje år avge en verksamhetsberättelse som distribueras till medlemmarna · ansvara för föreningens ekonomi · utse firmatecknare · i löpande ärenden samarbeta med Sveriges Psykologförbunds ledande organ · inom fem veckor efter ordinarie årsmöte tillställa förbundsstyrelsen verksamhetsberättelsen, ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret, revisionsberättelsen, justerat årsmötesprotokoll samt aktuell funktionärsförteckning.
§ 5.5 Verksamhetsår Föreningens verksamhetsår utgörs av den tid som förflyter mellan två årsmöten.
KAPITEL 6
VALBEREDNING
§ 6.1 Valberedning För förberedande av val som ankommer på årsmötet ska finnas en valnämnd.
Valnämnden består av 4 ordinarie ledamöter, en från varje kärnverksamhet (kriminalvård, rättspsykiatri-utredning och -vård samt ungdomsvård ) om så är möjligt. En ledamot utses som sammankallande. Valberedningen ska senast 30 dagar före ordinarie årsmöte till styrelsen inkomma med fullständiga namnförslag på funktionärer för kommande verksamhetsår.
KAPITEL 7
EKONOMI
§ 7.1 Revisorer Styrelsens räkenskaper och förvaltning granskas av revisorer. För var och en av dessa ska finnas en suppleant. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med perioden mellan två årsmöten. Revisorerna lämnar årligen revisionsberättelse om styrelsens förvaltning och räkenskaper. Den presenteras på årsmötet tillsammans med verksamhetsberättelsen.
§ 7.2 Firmatecknare Föreningens kassör och ordförande är firmatecknare var för sig. Medlem kan av föreningens styrelse utses till tillfällig firmatecknare för särskilt konto.
KAPITEL 8
STADGEÄNDRING
§ 8.1 Stadgeändring För föreningen gäller “Sveriges Psykologförbunds normalstadgar för yrkesföreningar och företagarföreningar” vilken är fastställd av Sveriges Psykologförbunds kongress. Komplettering av normalstadgan kan göras vid föreningens årsmöte. För stadgeändring erfordras att minst 2/3 av de närvarande ledamöterna beslutar härom. Kompletteringar eller stadgeändringar ska för att bli giltiga godkännas av Sveriges Psykologförbunds styrelse.
KAPITEL 9
UPPLÖSNING
§ 9.1 Upplösning Förslag rörande föreningens upplösning behandlas av årsmöte. Beslut om upplösning träder i kraft först sedan minst 4/5 av närvarande medlemmar uttalat sig härför. Föreningens upplösning ska godkännas av förbundets kongress varvid även beslut om fördelning av föreningens skulder och tillgångar ska ske. Om årsmöte ej kan sammankallas fattas beslut om upplösning av Psykologförbundets kongress.