Sveriges forensiska psykologers förening personuppgiftspolicy

I den här policyn informerar vi om vilka personuppgifter vi samlar in, med vilket ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgifterna sparas, dina rättigheter samt hur du kan kontakta oss med mera.

Information om behandling av personuppgifter

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Den här informationen syftar till att förklara hur Sveriges forensiska psykologers förening (SFPF) hanterar dina personuppgifter. Om du har några frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du vända dig SFPF:s styrelse.

Personuppgiftsansvarig

SFPF är ansvarig för de personuppgifter som behandlas i samband med kontakterna mellan dig och oss. Kontaktuppgifter till SFPF styrelse är följande: info@forpsyk.se

Ändamål och rättslig grund för behandling

SFPF använder de uppgifter du lämnar till oss för att administrera din medlemsansökan. Den rättsliga grund som vi har för att behandla dina personuppgifter är mot bakgrund av ditt samtycke.

Lagringstid

SFPF kommer att radera dina uppgifter när ditt medlemskap upphör.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade och att få uppgifterna raderade om de inte längre är nödvändiga.

Mottagare av uppgifter

Uppgifter lämnas till utomstående endast om du i enskilda fall samtycker till det.

Rätten att lämna klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till Datainspektionen rörande vår behandling av dina personuppgifter.