• Nyheter och arkiv

Överlämnande av Fridskränkningsutredningen

Fridskränkningsutredningen har i dag överlämnat betänkandet Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn (SOU 2011:85) till justitieminister Beatrice Ask.

 

Utredningens sammanfattande slutsats är att målsättningen med införandet av fridskränkningsbrotten - att inom ramen för det straffrättsliga förfarandet kunna beakta den utsatta personens hela situation när han eller hon utsatts för en serie i och för sig straffbelagda men ofta var för sig relativt lindriga gärningar - i huvudsak har uppnåtts. För att ytterligare tillgodose syftet med lagstiftningen föreslår utredningen att också överträdelse av kontaktförbud och skadegörelsebrott ska kunna ingå i grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning.

 

Straffskalan för grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning är fängelse lägst sex månader och högst sex år. Fridskränkningsbrott kan innefatta gärningar av mycket varierande svårhetsgrad. Utredningen bedömer att straffskalan är väl avvägd i förhållande till de gärningar som kan ingå i ett fridskränkningsbrott och att straffminimum inte bör höjas. Vidare har de nyligen införda ändringarna i brottsbalken som syftar till en generell uppgradering av straffvärdet för allvarliga våldsbrott, varmed avses bland annat fridskränkningsbrotten, inneburit en höjning av straffnivån. En höjning av straffminimum skulle också medföra risk för att färre brott bedöms som fridskränkningsbrott än i dag.

 

Utredningen har vidare bedömt att straffansvaret för egenmäktighet med barn vid gemensam vårdnad inte är lämpligt utformat och föreslår att straffansvaret utvidgas. Enligt gällande rätt omfattar straffansvaret vid gemensam vårdnad att en av vårdnadshavarna utan beaktansvärt skäl egenmäktigt bortför barnet. Förslaget innebär att straffbestämmelsen ändras så att den vid gemensam vårdnad även omfattar situationer när barn utan beaktansvärt skäl egenmäktigt hålls kvar av en av vårdnadshavarna.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter